Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1:                    Definities

Artikel 2:                    Toepasselijkheid

Artikel 3:                    Geldigheid offertes

Artikel 4:                    Uitvoering overeenkomst

Artikel 5:                    Termijnen

Artikel 6:                    Wijzigingen van de overeenkomst

Artikel 7:                    Prijs en betaling

Artikel 8:                    Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 9:                    Kwaliteit en garantie

Artikel 10:                 Aansprakelijkheid

Artikel 11:                 Bijzondere bepalingen: Inmeten/advies

Artikel 12:                 Bijzondere bepalingen: Montage

Artikel 13:                 Overmacht

Artikel 14:                 Klachtenregeling voor consumenten

Artikel 15:                 Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

 1. Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder Firma Bouwservice Bob onder meer handelend onder de naam “BSB Kozijnen”;

Adres: P. Calandweg 21, 6827 BJ Arnhem

Mailadres info@bsbkozijnen.nl

KvK-nummer: 89741730

Telefoonnummer: 06 – 183 43 260

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon/personen welke met de leverancier een overeenkomst tot levering van kozijnen en/of aan de levering van kozijnen gerelateerde werkzaamheden aangaat of wil aangaan
 2. Overeenkomst: de schriftelijke weergave van de afspraken die partijen aangaande de levering van kozijnen en/of aan de levering van kozijnen gerelateerde werkzaamheden, in beginsel bestaand uit de door leverancier aangeboden offerte alsmede deze algemene voorwaarden en het door opdrachtgever verstrekte akkoord op deze offerte. Betaling van een factuur door opdrachtgever geldt eveneens als een onvoorwaardelijke akkoordverklaring met de aangeboden offerte en algemene voorwaarden. Afwijkende condities gesteld door opdrachtgever gelden enkel als deel van de overeenkomst indien deze door leverancier schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in de offerte.
 3. Meer/minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.
 4. Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoringen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever en gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgovereenkomsten met opdrachtgever. Van toepassing is steeds de meest actuele versie van deze algemene voorwaarden zoals deze te vinden is op de websites van leverancier.

Artikel 3 – Geldigheid offertes

 1. Indien de leverancier voorafgaand aan de totstandkoming van de offerte een meting of opname ter plaatse heeft gedaan, dan heeft de offerte een geldigheidsduur van 14 dagen na de datum van uitbrengen van de offerte.
 2. Indien een offerte tot stand komt op basis van door de opdrachtgever verstrekte maten en informatie, terwijl inmeten, advisering en/of plaatsing door leverancier wel deel uit maakt van de beoogde overeenkomst, dan geldt de offerte als voor beide partijen indicatief en vrijblijvend. Na meting en opname zal dan door leverancier de offerte worden bevestigd of aangepast, waarna door akkoord door opdrachtgever de overeenkomst definitief tot stand komt.
 3. Indien een offerte online, al dan niet geautomatiseerd, tot stand komt op basis van door de opdrachtgever verstrekte maten en informatie, terwijl inmeten, advisering c.q. plaatsing door leverancier geen deel uit maakt van de beoogde overeenkomst, dan geldt de offerte als voor beide partijen indicatief en vrijblijvend tot het moment van betaling door opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

 1. Leverancier kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van onderaannemers naar eigen inzicht en selectie.
 2. Onderaannemers zijn nimmer bevoegd om leverancier te binden aan afspraken die afwijken van de overeenkomst dan wel als aanvulling van de overeenkomst gelden.
 3. Lid 2 van deze bepaling geldt niet ten aanzien van gebruikelijke communicatie met opdrachtgever tijdens de uitvoering van inmeet- en montagewerkzaamheden, echter enkel voor zover deze communicatie ziet op de concrete invulling en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – Termijnen

 1. Leverancier spant zich in om overeengekomen termijnen aangaande levering van goederen en/of diensten te realiseren. Deze termijnen gelden als indicatief en nimmer als fatale of ontbindende termijn, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Termijnen die zijn beschreven als een tijdsspanne in (bijvoorbeeld) weken of maanden in plaats van een concrete streefdatum beginnen pas te lopen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onwerkbaar weer, zoals harde wind, hevige regen of sneeuwval en vorst, waardoor het werk technisch niet uitvoerbaar is en/of de uitvoering voor de opdrachtgever en/of leverancier onaanvaardbare schade tot gevolg heeft, leveren zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier een grond om voor de duur van het onwerkbare weer de werkzaamheden op te (doen) opschorten, zonder dat partijen daardoor tegenover elkaar enig recht op schadevergoeding kunnen doen gelden.
 4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade als gevolg van het verplaatsen van een afspraak tot levering of montage.

Artikel 6 – Wijzigen van de overeenkomst

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan deze enkel met wederzijds goedvinden schriftelijk gewijzigd worden.
 2. Indien opdrachtgever de overeenkomst met de leverancier geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, voordat de leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, dan is leverancier gerechtigd om ter vergoeding van gemaakte kosten en gederfde winst 10% van het offertebedrag in rekening te brengen en dit te verrekenen met het reeds betaalde voorschot.
 3. Nadat de leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst is annulering van de opdracht niet meer mogelijk en is opdrachtgever gehouden tot volledige betaling.
 4. Leverancier is bevoegd om indien een gekozen materiaal of onderdeel niet meer leverbaar is en er opvolgend product beschikbaar is, dit automatisch te vervangen door de nieuwe versie en uit te leveren zonder meerprijs.
 5. Indien de wijzigingen uit hoofde van dit artikel leiden tot verhoging of verlaging van het orderbedrag dan wordt deze prijswijziging schriftelijk bevestigd door leverancier.

Artikel 7 – Prijs en betaling

 1. Indien een offerte wordt uitgebracht op verzoek van een consument dan is de genoemde prijs inclusief btw.
 2. Indien een offerte wordt uitgebracht op verzoek van een onderneming of rechtspersoon dan is de genoemde prijs exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 3. Leverancier is bevoegd om gehele of gedeeltelijke aanbetaling voorafgaand aan de levering te verzoeken.
 4. Indien een overeenkomst naast levering van de kozijnen ook inmeten, advisering en/of plaatsing door leverancier omvat dan geldt, tenzij anders overeengekomen, dat opdrachtgever 50% van het overeengekomen factuurbedrag als aanbetaling dient te voldoen.
 5. Indien een overeenkomst, al dan niet online tot stand gekomen, enkel ziet op het leveren van kozijnen zonder inmeten, advisering en/of plaatsing door leverancier dan geldt dat opdrachtgever het volledige factuurbedrag vooraf aan de levering van de producten dient te voldoen.
 6. Bij niet betaling binnen de in lid 4 respectievelijk 5 genoemde termijn heeft de leverancier het recht de levering van goederen en diensten op te schorten totdat de opdrachtgever heeft betaald dan wel voldoende zekerheid voor de betaling heeft gesteld. Indien als gevolg hiervan overeengekomen termijnen niet worden gerealiseerd, dan gelden alle gevolgen van het niet realiseren van de overeengekomen termijnen als tot de risico-sfeer van opdrachtgever behorend.
 7. Meer- en minderwerk leidt enkel tot aanpassingen in de totale overeengekomen prijs enkel indien dit schriftelijk aanvullend is overeengekomen.
 8. Na levering van de overeengekomen goederen en diensten ontvangt opdrachtgever een eindafrekening, tenzij opdrachtgever reeds het volledige factuurbedrag vooraf heeft voldaan.
 9. Voor alle betalingen uit hoofde van de overeenkomst geldt een betalingstermijn van zeven dagen, tenzij anders overeengekomen.
 10. Opdrachtgever, voor zover deze handelt als onderneming of rechtspersoon, is niet bevoegd tot verrekening, inhouding of opschorting van betalingen. Consumenten dienen hun wettelijke rechten ten aanzien van verrekening, inhouding of opschorting uit te oefenen met een passende proportionaliteit, beperkt tot de relevante aspecten van de overeenkomst.
 11. Indien tijdige betaling uitblijft geldt de wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten in die zin dat op het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Consumenten zijn in verzuim indien zij niet tijdig betalen, uiterlijk na een aanmaning als bedoeld in de wet. Overige opdrachtgevers zijn in verzuim door het enkele verlopen van de betaaltermijn.
 12. Vanaf het moment van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 13. Ten behoeve van opdrachtgever aangeschafte of vervaardigde goederen blijven eigendom van leverancier tot het moment van volledige betaling en leverancier behoudt zijn rechten van retentie en revindicatie.

Artikel 8 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient er te allen tijde voor te zorgen dat leverancier in staat wordt gesteld om de overeenkomst na te komen. Indien opdrachtgever aan deze verplichting niet voldoet en indien als gevolg daarvan overeengekomen termijnen niet worden gerealiseerd, dan gelden alle gevolgen van het niet realiseren van de overeengekomen termijnen als geheel en als tot de risico-sfeer van opdrachtgever behorend.
 2. Indien door toedoen van opdrachtgever leverancier op het overeengekomen montagemoment haar werkzaamheden niet kan uitvoeren dan heeft leverancier het recht om de daarmee gemoeid gaande tijd bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De opdrachtgever is meer in het bijzonder verplicht om er zorg voor te dragen, dat binnen de met de leverancier gemaakte afspraken, de plaats van levering op tijd en op passende wijze bereikbaar is.
 4. Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan zullen alle kosten  die daaruit voortvloeien bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien opdrachtgever leverancier verzoekt zelf aanvullende maatregelen of voorzieningen te treffen om de plaats van levering te bereiken terwijl dit in eerste instantie niet is overeengekomen, dan geldt dit als een onherroepelijke opdracht tot meerwerk voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 – Kwaliteit en garantie

 1. Leverancier staat in voor de kwaliteit van haar goederen en diensten en informeert opdrachtgever bij het totstandkomen van de offerte over de eigenschappen daarvan.
 2. Aan opdrachtgever komen te alle tijde toe alle garanties conform de wet. Aanvullende garanties op diensten of goederen gelden enkel als deze schriftelijk zijn overeengekomen of blijken uit garantiecertificaten bij geleverde goederen.
 3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan dan is de leverancier gerechtigd de nakoming van diens garantieplicht op te schorten tot dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever dient zich na de ontdekking van een tekortkoming binnen 7 dagen schriftelijk met zijn klacht te wenden tot de leverancier en al het redelijke te doen tot behoud van de zaken en beperking van eventuele (gevolg)schade, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn klachtrecht kan verliezen.
 5. Leverancier zal de klacht binnen een passende termijn beoordelen en zich met inachtneming van de wettelijke en overeengekomen garanties inspannen om de klacht te verhelpen, geleverde materialen te herstellen dan wel te vervangen. Leverancier heeft ter zake een eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de wijze van uitvoering van deze herstelwerkzaamheden te bepalen. Opdrachtgever dient eventuele concrete wensen bij melding van de klacht duidelijk kenbaar maken.
 1. Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen na plaatsing;
  1. door verwering en/of normale slijtage;
  2. onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
  3. het ontbreken van onderhoud of reiniging;
  4. installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;
  5. kleine onvolkomenheden in de afwerking, waaronder kleurverschillen en/of glansverlies, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, waarbij als norm geldt dat een onvolkomenheid vanaf twee meter afstand zichtbaar moet zijn om recht te geven op garantie;
  6. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);
  7. beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu;
  8. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door opdrachtgever of gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen;
  9. filiforme corrosie;
  10. gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
  11. beschadigingen en/of gebreken welke tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
  12. het aanbrengen of gebruiken van rolluiken, zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;
  13. (thermische) glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas danwel raamfolie;
  14. schade ten gevolge van warmtebelasting boven de 50 ̊C;
  15. kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid.
 1. Door herleveren, herstellen of vervangen wordt de garantietermijn niet verlengd of hernieuwd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van leverancier, voor zover deze aansprakelijkheid niet ziet op de hierboven genoemde garantierechten zijdens opdrachtgever, is beperkt tot enkel directe schade, met uitsluiting van alle indirecte en gevolg-schade.
 2. Het maximale schadebedrag zoals bedoeld in het eerste lid is beperkt tot ten hoogste de waarde van de overeenkomst.
 3. Indien de aansprakelijkheid het gevolg is van een incident zoals gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van leverancier dan gelden de condities van deze polis, zodat de aansprakelijkheid nimmer meer zal zijn dan het door de verzekering uit te keren bedrag.
 4. Opdrachtgever dient leverancier c.q. diens schadeverzekeraar in de gelegenheid te stellen om gemelde schade te (laten) inspecteren c.q. te beperken.
 5. Elk vorderingsrecht uit hoofde van dit artikel vervalt in elk geval 6 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (enkel indien dat niet vastgesteld kan worden) in ieder geval 1 jaar na de datum van de laatste factuur die ziet op met het ontstaan van de aansprakelijkheid direct in verband staande werkzaamheden.

Artikel 11 – Bijzondere bepalingen: inmeten/advies

Indien de overeenkomst tevens omvat het inmeten van kozijnen en/of advies over de opties en mogelijkheden door leverancier geldt bovendien het volgende:

 1. Inmeten geschiedt ter plaatse op basis van de wensen zoals deze door opdrachtgever worden kenbaar gemaakt.
 2. Bijzonderheden en bouwkundige eigenschappen van het gebouw waarin de kozijnen geplaatst moeten worden dienen door opdrachtgever bij het inmeten aan leverancier kenbaar gemaakt worden.
 3. Inmeten geschiedt zonder destructief onderzoek vooraf; na demontage van de oude kozijnen kunnen onvoorziene omstandigheden blijken die gevolgen hebben voor de montage. Het risico daarvan ligt bij opdrachtgever.
 4. Indien een overeenkomst enkel ziet op inmeten of advies, zonder dat leverancier vervolgens de gewenste goederen zal leveren, dan is deze overeenkomst expliciet te zien als een inspanningsverplichting.
 5. Aan de hand van het adviesgesprek worden details zoals draairichting, profieltype, kleur, beslagkeuze in de offerte opgenomen. Opdrachtgever dient de juistheid van de weergave van diens wensen in de offerte te controleren. Indien opdrachtgever geen bijzondere wensen kenbaar maakt dan wordt een passende branchestandaard in de offerte opgenomen.

 

Artikel 12 – Bijzondere bepalingen: montage

Indien de overeenkomst tevens omvat het plaatsen, monteren en stellen van kozijnen door leverancier geldt bovendien het volgende:

 1. Bij het monteren wordt een passende zorgvuldigheid in acht genomen, enige schade als gevolg van demonteren van de oude kozijnen en monteren van de nieuwe kozijnen aan bijvoorbeeld schilderwerk, stucwerk, vloeren en gevelafwerking is niet te voorkomen en mag als in de branche gebruikelijk worden geacht. Dit leidt niet tot aansprakelijkheid van de leverancier.
 2. Tijdens de montage staat het leverancier vrij om zonder overleg en naar eigen inzicht technische aanpassingen in de constructie aan te brengen voor zover deze aanpassingen het visuele en technische eindresultaat niet beïnvloeden.

Artikel 13 – Overmacht

Omstandigheden welke niet zijn te wijten aan grove schuld of opzet van de leverancier en welke niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet voor rekening komen, zoals staking, in – en uitvoerverboden, staking van de energie leveranciers, wegblokkades, brand, oorlog, muiterij, ongeregeldheden, epidemieën, natuurrampen en dwingende wijzigingen van de daartoe bevoegde overheden geven aan de leverancier het recht de overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten, zonder ter zake van deze opschorting gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

De voortdurende situatie als gevolg van Covid19 blijft uitdrukkelijk gelden als een reden voor overmacht, maar dit enkel indien de situatie tussen het moment van aangaan van de overeenkomst en het moment van leveren dusdanig veranderd dat dit niet in redelijkheid voorzien had kunnen worden.

Artikel 14 – Klachtenregeling voor consumenten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien enige (deel)bepaling van deze overeenkomst in rechte niet in stand blijft dan tast dit de verdere geldigheid van deze algemene voorwaarden niet aan.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden geen bijzondere afspraken zijn gemaakt gelden de Nederlandse wet en redelijkheid en billijkheid te allen tijde als aanvullend.
 4. Leverancier is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Onverlet het bepaalde in artikel 15 zijn partijen te allen tijde bevoegd om in plaats van een klachtprocedure alsnog een geschil aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland voor te leggen.